Bewustwordings-
campagne tegen discriminatie

Gemeente Hardenberg

Bewustwordingscampagne tegen discriminatie in de Gemeente Hardenberg

Discriminatie is helaas op veel plekken zichtbaar en hoorbaar. Denk aan het uitschelden om iemands huidskleur, buitensluiten om seksuele voorkeur of uitlachen om een fysieke beperking. De gemeente Hardenberg heeft als doel dit gedrag zichtbaarder te maken en daarmee de bewustwording binnen de gemeente te vergroten. COMcept werd hierbij eind 2022 aangehaakt met de vraag een campagne te ontwerpen. 18 maart 2024 is de campagne gelanceerd. We nemen je mee in de stappen die wij zetten bij het opzetten van deze campagne met een maatschappelijk karakter als deze.  

Fase 1: Het ophalen van de behoefte bij de gemeente. We beginnen met het voeren van veel gesprekken over de toon, grootte en vorm van de campagne. We concluderen in dit geval dat het een bewustwordingscampagne moet worden die een shockerend effect moet hebben. Echt doordringen dus! 

Fase 2: De gesprekken met de inwoners. Binnen vijf verschillende doelgroepen hebben wij interviews ingepland met inwoners. Middels deze persoonlijke interviews, bij buurtbijeenkomsten en bij dagbestedingen maken we een rapport op met onze bevindingen. Gedurende de gehele periode is de Kerngroep Kleurrijk Hardenberg aangesloten gebleven voor kennis en verdieping voor de spelende zaken binnen dit thema.

Fase 3: Ontwerpen van het campagne concept. Op basis van het rapport schrijven we een concreet campagneplan. Onderdelen uit dit plan zijn: een campagne concept, SMART-doelstellingen, doelgroepen, middelenmix en een tijdsplanning. 

Fase 4: Campagnemiddelen maken. We kiezen ervoor zichtbaar te zijn in de gemeente met confronterende uitspraken op posters langs de wegen. Zo maken we de combinatie tussen locaties en gebeurtenissen. Daarnaast maken we een (video)podcast waarin we dieper in kunnen gaan op de verhalen achter die uitspraken. Door de QR-code op de poster te scannen kan je de podcast beluisteren. De overige middelen gaan in een tijdsbestek van weken gefaseerd voorbijkomen. Waaronder een discriminatiepraatplaat, persberichten en stickersvoor bedrijven die tegen discriminatie zijn. Alle middelen zijn ontworpen door onze concept designers van VILLA5.

Fase 5: Opleveren en de boer op! Alle middelen vormen samen met een contentkalender een concrete aanpak voor de communicatieafdeling van de gemeente. De gemeente kan zelf starten met communiceren met deze belangrijke boodschap! Van 18 maart tot 29 april is de campagne zichtbaar in de gemeente Hardenberg.

Fase 6: Evalueren en vervolg bespreken. Natuurlijk evalueren we aan het einde van de looptijd de campagne-periode. We kijken naar reacties van inwoners en stakeholders. We bespreken of de doelstellingen zijn behaald. Na een bewustwordingsfase volgt vaak een campagne met een vervolgdoelstelling. Denk aan activeren om het gesprek over discriminatie concreet te gaan voeren. Een eventuele nieuwe campagne bespreken we in dit evaluatiegesprek. 

Projectteam