Begrip,
acceptatie
en draagvlak
creëren

Regionale Energiestrategie (RES) Achterhoek

Communicatieadvies

De Regionale Energietransitie (RES) is een van de afspraken uit het Nederlandse Klimaatakkoord waarin alle 30 regio’s in Nederland invulling geven aan het opwekken van grootschalige duurzame energie met windmolens en zonnepanelen. Ook de Achterhoek is een RES-regio, die gevormd wordt door het partnerschap van acht gemeenten, provincie Gelderland, Waterschap Rijn en IJssel en netbeheerder Liander.

Als communicatieadviseur heeft Debbie de communicatie rondom de concept-RES voor de regio Achterhoek georganiseerd en uitgevoerd. Aangezien er nauwelijks aan communicatie was gedaan, was de eerste uitdaging het in kaart brengen van de behoeftes, het speelveld, de actoren en de gelaagdheid op communicatiegebied. Snel bleek dat het stroomlijnen en inzichtelijk maken van de communicatie met en tussen ambtelijke en bestuurlijke partners en hun achterban, de grootste uitdaging zou zijn. En daarnaast het verkrijgen van begrip, acceptatie en het creëren van draagvlak bij belanghebbenden.

Op basis hiervan heeft Debbie een communicatiestrategie ontwikkeld en aansluitend een communicatieplan. Dit plan bestond uit een communicatieplatform en toolkit voor communicatieadviseurs en RES-partners, en het verhaal van de RES Achterhoek. Met huisstijl(middelen), website, nieuwsbrief en pers- en nieuwsberichten.

Na een leerzaam en dynamisch proces, is op 17 juni 2020 tijdens een persgesprek de concept-RES gepresenteerd. Daarna is begonnen met het plan van aanpak van de RES 1.0 die op 1 juli 2021 ingediend moet worden. In de RES 1.0 staat vooral participatie en draagvlak centraal onder inwoners en stakeholders. Maar ook onder raadsleden; zij zijn aan zet voor de besluitvorming over de RES 1.0. Passende en tijdige communicatie zal hierbij essentieel zijn. Debbie blijft dus nog even aangehaakt!